Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. -Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Γράφει η κα Νικολίνα Σοφία Καραγκιόζογλου, φοιτήτρια επί πτυχίω

Οι προηγούμενες δεκαετίες πέρασαν με μεγάλο ποσοστό του ελληνικού κοινού να αντιμετωπίζει με καχυποψία την ιδιωτική ασφάλιση. Σήμερα, στην Ελλάδα, τα συνολικά ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ αγγίζουν μόλις το 2%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη υπερβαίνει το 7%. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών δεν έχει αναπτυχθεί όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες1.

Η κατάσταση αυτή, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, τείνει να αλλάξει, λόγω των αρνητικών εξελίξεων στο ύψος των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης. Ως αποτέλεσμα, η λύση της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας αλλά και αποταμίευσης εξετάζεται ως εναλλακτική.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα του παρατηρητηρίου ΙΝΕ ΓΣΕΕ που αφορά τα πρώτα έτη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, ο αριθμός των ανθρώπων που οδηγήθηκαν στις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας αυξήθηκε κατά 60%. Μετέπειτα, το έτος 2016, σημειώθηκε αύξηση στη συνολική πορεία της ασφαλιστικής αγοράς, κατά 4,6% μονάδες, και το πρώτο εξάμηνο του 2017 στις ασφαλίσεις ζωής σημαντική ήταν η αύξηση των ασφαλισμένων της τάξης του 1,3% που σημειώθηκε, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Με αυτόν τον τρόπο, εξηγείται πως, ακόμα και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι πολίτες έχουν την ανάγκη να καταφύγουν σε λύσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια2.

Η κα Νικολίνα Σοφία Καραγκιόζογλου

Η ασφάλιση, ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή, είναι ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση. Το ερώτημα για το εάν ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο μας είναι χρήσιμο ή απλώς «αναγκαίο κακό», λόγω της ανεπαρκούς δημόσιας ασφάλισης, ακούγεται ολοένα και πιο συχνά γύρω μας. Διότι, σε μεγάλο ποσοστό, καλύπτει το συναίσθημα της ανασφάλειας που μας διακατέχει, από την ανάγκη που έχουμε να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα κόστη των κινδύνων που διατρέχουμε και να θεμελιώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στην καθημερινότητά μας.

Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός στη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία με τη σειρά της μάς δίνει πρόσβαση σε διαφόρων ειδών παροχές, αφού αναλαμβάνει να καλύψει για λογαριασμό μας τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας.

Σήμερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να είναι πιο προσιτές στο αγοραστικό κοινό, με σκοπό να καθιερωθεί ένα αίσθημα φερεγγυότητας γύρω από τον κλάδο. Δεδομένων των παραπάνω, οι εταιρείες χωρίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους σε κλάδους, προσφέροντας παράλληλα ποικιλία στην καταβολή και στο ύψος του ασφαλίστρου, ανάλογα με ιδιότητες όπως η ηλικία, το φύλο, η αξία και το ασφαλιστικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, μπορούν με την απαραίτητη σαφήνεια να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και να είναι εκεί για να τους αποζημιώσουν με τον καλύτερο τρόπο, σε όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, όσο εξελίσσονται τομείς όπως η κοινωνία, η οικονομία, η επιστήμη και η τεχνολογία, τόσο ενισχύεται η αξία και η σπουδαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης3.

Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην κοινωνία είναι πολύ σημαντική. Αρχικά, ένα από τα σημαντικότερα αγαθά που προσφέρει στους ανθρώπους είναι η βελτίωση της ψυχικής και της πνευματικής υγείας, δηλαδή η δραστική μείωση της πίεσης, του άγχους και της ανησυχίας, που από τη φύση τους παίζουν σημαντικό ρόλο στα αίτια ψυχολογικών και οργανικών παθήσεων. όπως είναι γνωστό, ο σύγχρονος δυτικός κόσμος πάσχει τα τελευταία χρόνια από πολλά αυτοάνοσα νοσήματα λόγω τέτοιων προβλημάτων.

Επιπροσθέτως, συμβάλλει αισθητά στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και της αποταμίευσης μιας οικογένειας ή ενός ατόμου, καθώς από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις παρέχονται αποζημιώσεις για τις περιπτώσεις που υπάρχουν αβέβαιοι κίνδυνοι. Επιπλέον, γίνεται καταβολή μισθού σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, όπου ο ασφαλισμένος χρειάζεται να παραμένει ανενεργός στις δραστηριότητές του, και καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά έξοδα σε περίπτωση ασθένειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση κοινωνικών προβλημάτων, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς4.

Η συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι μόνο κοινωνική αλλά και οικονομική στην Ελλάδα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανήκουν στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες και αποτελούν, ως συνέπεια του ίδιου του ορισμού, ένα σημαντικό πεδίο απασχόλησης εργαζομένων αλλά και πηγή εσόδων του Κράτους. Προσφέρουν ασφάλεια έναντι απρόβλεπτων κινδύνων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και συμβάλλοντας δυναμικά στην οικονομική ευμάρεια ενός κράτους. Επιπλέον, τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τα ασφάλιστρα μπορούν να αποτελέσουν τα ουσιαστικά διαθέσιμα αποταμιευτικά κεφάλαια, τα οποία βοηθούν στη δημιουργία μιας υγιούς και ισχυρής εθνικής χρηματαγοράς και παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ.

Εκτός από τα παραπάνω, ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να παίρνουν πρωτοβουλίες, αφού με την ασφάλιση, ειδικά με βάση τις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης και έντονου ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις μπορούν να καινοτομούν και σε πιο ριψοκίνδυνες πρωτοβουλίες, διότι μειώνουν το ρίσκο των ζημιών που μπορεί να υποστούν και προστατεύονται. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο ασφαλιστικός κλάδος στηρίζει οικονομικά και ενθαρρύνει την ανάπτυξη επιστημονικών ερευνών και τεχνολογίας, που συνδέονται με τον κλάδο υγείας, τις αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων, με σκοπό τη μείωσή τους, και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προηγμένων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας που συχνά, λειτουργώντας συμπληρωματικά με δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, μειώνουν ή και μηδενίζουν το κόστος συμμετοχής των καταναλωτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες5. Είναι, λοιπόν, τεράστια η πρόκληση για την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά να αναπτυχθεί και να προσφέρει στους καταναλωτές της ποιοτικές και ποσοτικές επιλογές και λύσεις σε πληθώρα προγραμμάτων, με δυνατότητα προσαρμογής τους στις ανάγκες και στις οικονομικές δυνατότητες του καθενός.

Τέλος, μια σημαντική πτυχή της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας είναι το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα λειτουργούν στη βάση ενός πολύ αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου και πάντοτε υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Μάλιστα, ειδικότερα για τους ασφαλισμένους στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής, έχει τεθεί σε ισχύ το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», το οποίο έχει συσταθεί από την Πολιτεία από την 1η Ιανουαρίου 2011 και έχει στόχο την προστασία των ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης6.

Αναφορές

1) Κωνσταντάς, Σ. Η Ιδιωτική Ασφάλιση αμβλύνει προβλήματα naftemporiki.gr.
2) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ετήσια Έκθεση 2018. eaee.gr
3) Βουρλούμης, Π. Το ασφαλιστικό με απλά λόγια. 2η έκδοση, Αθήνα (2005).
4) Νεκτάριος, Μ. Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση. Financial Forum, ΔΕ Έκδοση Πλήρως Αναθεωρημένη (2003).
5) Πέλλος, Π.-Τ. & Χαρινού, Κ. Η εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα. (2018).
6) Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής. www.pligf.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *