Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική πολιτική της εταιρείας προκειμένου να ενημερωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Πίνακας Περιεχομένων
Γενικά
A. Προσωπικά Δεδομένα και τρόποι συλλογής
Β. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Γ. Κοινολόγηση σε Τρίτους
Δ. Δικαιώματα υποκειμένων
Ε. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Γενικά
Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί με σκοπό να σας ενημερώσουμε για το ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν ή σε ποιους ενδέχεται να κοινολογηθούν, καθώς και τις διαδικασίες ασφάλειας που έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναφή με αυτά δεδομένα.

Α. Προσωπικά Δεδομένα και τρόποι Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Όταν κάνετε αίτημα για κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας ή θελήσετε να αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας για  μελλοντική θέση εργασίας. Η αποστολή των αιτημάτων για εργασία πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διατηρούνται στο αρχείο μας είτε για την αγγελία που επιλέξατε, μέχρι να καλυφθεί η θέση είτε ζητώντας μας να το διατηρήσουμε στο αρχείο μας για μελλοντικές θέσεις εργασίας.

-Όταν επικοινωνείτε με το γραφείο μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου, για παράδειγμα, όταν έρχεστε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. Επιπλέον, οι κλήσεις σας προς το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδεχομένως να καταγραφούν έπειτα από τη δική σας συναίνεση καθιστώντας σας σαφές το σκοπό αυτού.

-Όταν επικοινωνούμε μαζί σας για παράδειγμα από το τηλεφωνικό κέντρο του τμήματος πωλήσεων ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εκκίνηση της διαδικασίας αιτήματος για το προϊόν ή την υπηρεσία που θα ή έχετε επιλέξει και τη διεκπεραίωση της πώλησης. Οι κλήσεις από το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδεχομένως να καταγραφούν έπειτα από τη δική σας συναίνεση καθιστώντας σας σαφές το σκοπό αυτού.

Β. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας  δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, να τα διαχειρίζεται διαφυλάττοντας τα με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Διασφαλίζουμε τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εμπιστευτικότητα αυτών, προκειμένου να αποτρέπεται η κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία αυτών αλλά  και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Επίσης, η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο αλλά και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ακολουθούμε τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές στο πλαίσιο της διενεργούμενης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

-Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύννομα και θεμιτά.

-Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

-Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο προς τούτο μέτρο.

-Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε με την απαραίτητη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων ότι τα υπό επεξεργασία δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, προβαίνοντας στο πλαίσιο αυτό σε όλα τα προσήκοντα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών δεδομένων.

-Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

-Υποβάλλουμε τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους μέσω της χρησιμοποίησης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Γ. Κοινολόγηση σε Τρίτους

Όταν κάνετε αίτημα για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει η πιθανότητα να μοιραστούμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε (για παράδειγμα, το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση σας) σε τρίτα μέρη με σκοπό την διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους όπως επίσημους φορείς και εξειδικευμένους συμβούλους μας, αν κρίνουμε πως είναι απαραίτητο για (i) τη συμμόρφωση με σχετικούς νόμους, διαταγές και νομοθεσίες (ii) να θέσουμε σε ισχύ τους όρους χρήσης που έχουμε για τους πελάτες μας ή άλλες συμβατικές συμφωνίες (iii) να προστατέψουμε την περιουσία και τα δικαιώματα της καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της, των πελατών και άλλων (π.χ. από τυχόν ενέργειες απάτης).

Δ. Δικαιώματα υποκειμένων

Τα υποκείμενα των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αιτηθούν τα εξής:

-Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα

-Δικαίωμα διόρθωσης

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

-Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

-Δικαίωμα στη οριστική διαγραφή των δεδομένων

-Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το αίτημα τους μπορεί να πραγματοποιηθεί γραπτώς μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εταιρεία μας δρώντας σύμφωνα με το υπάρχον Ελληνικό  Νομοθετικό Πλαίσιο και με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύναται να ικανοποιεί τα παραπάνω αιτήματα των υποκειμένων εφόσον αυτό είναι εφικτό σε ορισμένο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνοντας τα υποκείμενα με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε το αίτημα.

Ε. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail στο [email protected] ή να μας γράψετε μας στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Είμαστε δεκτικοί στα σχόλια ή στις ερωτήσεις σας.